Institusjon

Våre institusjonsboliger skal være et trygt sted for positiv utvikling og endring

Våre boliger er heldøgnsinstitusjoner som kan ta imot ungdom i alderen 13 til 18/23 år med behov for miljøterapeutisk behandling i institusjon etter barnevernloven, og med følgende problematikk; omsorgssvikt, sosio- emosjonelle vansker eller utagerende fysiske og verbale smerteuttrykk. 

Målgruppen til våre boliger er rettet spesielt mot langtidsplasserte ungdommer. Det vil si ungdom som blir plassert på grunnlag av barnevernloven.

Omsorgsplasseringer

Barn i alderen 13-18 år plassert etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd eller 4-12, der kommunene ber om institusjonsplass.

Atferdsplasseringer

Barn plassert etter Lov om barneverntjenester §§ 4- 24, 4-25 eller 4-26. Vår andre målgruppe er ungdom som trenger miljøterapeutisk behandling i institusjon, og som har plasseringsvedtak etter barnevernloven §§ 4-24, 4-25 og 4-26. Denne målgruppen innehar de som blir karakterisert under «atferd høy» og er «tidlig startere» med mange omgivelsesmessige risikofaktorer og ofte tidlig neuro-psykologiske problemer.